Identificació i condicions d’utilització per aquest lloc web

1. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC WEB

D’acord amb el que es disposa al article 10 de la Llei 34/2002, d’onze de Juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem ala seva disposició la següent “Informació General”, la qual inclou les dades identificadores de l’entitat titular d’aquest lloc web i/ó App:

2. ATRIBUCIÓ DE LA CONDICIÓ D’USUARI/A

La utilització de www.cinesmart.pro (en endavant: el LLOC WEB) o bé de la aplicació informàtica mòbil Cinesmart (en endavant APP) atribueix la condició d’Usuari/a i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avis Legal, en la versió més actualitzada publicada per Astronauts Consulting SL (en endavant ASTRONAUTS) en el mateix moment en que l’Usuari/a accedeixi al LLOC WEB, o descarregui la APP en el seu dispositiu mòbil. En conseqüència, l’Usuari/a hauria de llegir atentament el present Avis Legal cada vegada que es disposi a utilitzar el LLOC WEB, o es proposi descarregar i utilitzar una nova versió de la APP degut a que aquestes condicions poden experimentar variacions o modificacions. ASTRONAUTS es reserva el dret de modificar o alterar les condicions d’ús del LLOC WEB o de la APP per tant és responsabilitat de l’ Usuari/a revisar periòdicament les condicions d’ús incloses en el present Avis Legal.

3. OBJECTE

Les condicions presents serveixen per regular l’accés i la navegació dels Usuaris pel LLOC WEB, i d’utilització de la APP. Tanmateix aquestes condicions regulen la relació entre els Usuaris i ASTRONAUTS quan els primers vulguin utilitzar o contractar alguns dels serveis eventualment oferts.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI/A

El LLOC WEB i la APP es dirigeixen a persones majors de 14 anys d’edat, en cas contrari tenen prohibit l’accés al LLOC WEB i el registre a la APP, i la participació als concursos i/o sorteigs, excepte en els casos en que l’interessat/da obtingui la autorització dels pares o tutors legals i la dita autorització ens sigui tramesa anticipadament juntament amb una fotocopia del DNI de l’Usuari/a i del pare o tutor legal signant de la autorització a la adreça electrònica: info@cinesmart.pro.

Registre de l’Usuari/a:

Amb caràcter general, la prestació dels serveis oferts exigeix el registre previ de l’Usuari/a. En aquests casos, per l’accés i/o la utilització de determinats serveis sota registre previ, l’Usuari/a haurà d’assignar un nom d’usuari/a (login), i una clau d'accés (password), comprometent-se a fer-ne un ús diligent de tots dos (nom d’usuari/a i clau d'accés), i a mantenir-los en secret. L’Usuari/a es responsable de qualsevol perjudici derivat del us incorrecte i/o negligent d’aquestes dades d’accés, i haurà de comunicar a ASTRONAUTS la pèrdua o robatori de les seves contrasenyes d’accés, o si s’assabenta del possible accés no autoritzat per part d’un tercer, de manera que ASTRONAUTS pugui procedir al bloqueig immediat del accés no autoritzat.

Valoracions de l’Usuari/a:

Al LLOC WEB i/o a la APP, l’Usuari/a té la possibilitat de valorar, donar l’opinió, i publicar comentaris, tanmateix pot conèixer texts publicats per altres Usuaris. Deixant de banda l’anteriorment exposat, ASTRONAUTS no modera les valoracions emeses pels Usuaris i en cap cas ASTRONAUTS es responsabilitza de les opinions i comentaris expressats pels Usuaris. Els Usuaris s’obliguen a no publicar comentaris vexatoris o que atemptin en contra de les llibertats i drets de tercers, a no utilitzar llenguatge de renecs, i/o en contra del present Avis Legal i altres avisos reglaments i instruccions d’ús que han estat posats al abast del seu coneixement, així com a no publicar altres comentaris contraris a la moral i les bones maneres generalment acceptades, o que atemptin/puguin atemptar contra l’ordre públic i/o la pau social.

L’Usuari/a serà directament responsable davant de tercers per qualsevol dany i/o perjudici que pugui derivar se’n pel fet de l’ incompliment d’aquestes obligacions, tanmateix serà responsable davant d’ASTRONAUTS per les reclamacions o expedients en les que ASTRONAUTS pugui veure’s implicat com a conseqüència de la transgressió de les obligacions de l’Usuari/a.

ASTRONAUTS es reserva el dret d’editar o eliminar les valoracions d’Usuari/a de les quals tingui indicis o proves del no compliment de les condicions anteriors, i no es fa responsable ni garanteix la veracitat i exactitud de les opinions dels Usuaris.

L’Usuari/a es compromet a la utilització del LLOC WEB i/o la APP així com qualsevol dels serveis proveïts per ASTRONAUTS conforme a la llei, al present Avís Legal i altres avisos reglaments d’ús i instruccions que han estat posats al seu abast de coneixement; i amb respecte a la moral i les bones maneres generalment acceptades, la preservació de l’ordre públic i/o la pau social.

Per la dita finalitat, l’Usuari/a s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats il·lícites, prohibides en el present Avis Legal, lesives per els interessos de terceres parts, lesives per la seva imatge personal i/o professional, o bé que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, el maquinari i programari, els documents, arxius i qualsevol mena de contingut emmagatzemat en qualsevol dels elements informàtics gestionats per ASTRONAUTS (hacking), d’altres Usuaris, o, en general, de qualsevol Usuari/a d’Internet pel que fa al maquinari i el programari.

L’Usuari/a es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva disposició tant al LLOC WEB com a la APP, entenent per aquest dits continguts i sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu o exhaustiu: els texts, les imatges, fotografies, gràfics, icones, tecnologia, programari, enllaços, altres continguts audiovisuals o sonors, els dissenys gràfics, els codis font, etc. (en endavant ELS CONTINGUTS), de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal (Condicions d’Ús) i altres avisos, reglaments d’us i instruccions que han estat posats sota el seu abast de coneixement, i amb respecte a la moral i les bones maneres generalment acceptades, la preservació de l’ordre públic i la pau social.

Ús dels serveis oferts als LLOC WEB i/o a la APP i conformitat amb la Política Anti-Spamming d’ASTRONAUTS:

L’Usuari/a s’abstindrà de:

  1. Recaptar dades amb finalitat publicitària, enviar publicitat de qualsevol mena, i/o comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial, sense sol·licitud prèvia i la obtenció del consentiment de forma fefaent.

  2. Enviar qualsevol missatge no sol·licitat ni consentit prèviament a una pluralitat de persones.

  3. Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

  4. Utilitzar llistes de distribució a les que es pugui accedir mitjançant els serveis prestats, per la realització de les activitats esmentades en els punts (i) a (iii) anteriors.

  5. Posar a l’abast de tercers amb qualssevulla finalitat les dades recollides a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o altres tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a ASTRONAUTS, enviant un missatge a l’adreça electrònica: info@cinesmart.pro.

ASTRONAUTS podrà bloquejar i cancel·lar immediatament el compte de l’Usuari/a que incorri en alguna de les conductes descrites, i comunicarà les dades de l’Usuari/a a les autoritats públiques per la seva eventual intervenció.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL (ASTRONAUTS-DMCA)

ASTRONAUTS es titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o bé ha obtingut les autoritzacions i llicències corresponents per la explotació sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions, la tecnologia, i els continguts relacionats amb el LLOC WEB i la APP.

Els continguts d’aquest LLOC WEB i/o la APP que inclou els dissenys, aplicacions, texts, imatges, i el codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. De cap manera o forma el contingut pot esser utilitzat, reproduït, copiat o transmès sense el permís anticipat, explícit i per escrit d’ASTRONAUTS.

L’Usuari/a cedeix una llicència a ASTRONAUTS sobre qualssevol contingut que aporti a la plataforma: comentaris, imatges, valoracions, i informacions incorporades aportats per l’Usuari/a, i amb la finalitat de la seva explotació, publicació, distribució, comunicació pública, transformació, modificació, edició i qualsevol altre dret per la explotació del LLOC WEB i de la APP que pugui convenir a ASTRONAUTS, de forma gratuïta, universal, i sense limitació geogràfica ni temporal, sempre d’acord amb la finalitat per la qual l’Usuari/a es va registrar al LLOC WEB i/o la APP.

ASTRONAUTS declina qualsevol responsabilitat per qualsevol dany i/o perjudici de qualsevol mena i naturalesa que pugui derivar se’n, degut a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a l’abast, recepció, obtenció, i/o accés als continguts.

“CINESMART” i “ASTRONAUTS” som marques comercials registrades per Astronauts Consulting SL, i els drets per la seva explotació exclusiva son propietat de la entitat citada.

6. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

ASTRONAUTS li informa que el registre al LLOC WEB i/o la APP es voluntari.

L’Usuari/a (vostè), pel fet de registrar-se ens assegura que es major de 14 anys i en conseqüència té la edat legal necessària per fer-ho, en cas contrari queda assabentat en aquest mateix moment que té prohibit registrar-se al LLOC WEB i a la APP i no pot participar als concursos i sorteigs, salvat que obtingui la autorització dels seus pares o tutors legals i la dita autorització ens sigui tramesa juntament amb una fotocopia del seu DNI i del del pare o tutor legal signant de l’autorització a l’adreça electrònica: info@cinesmart.pro.

Per que l’Usuari/a pugui participar en els concursos, jocs, sorteigs, promocions i demés serveis especials que ASTRONAUTS ofereix, cal estar registrat, de tal manera que l’Usuari/a pugui obtenir un nom d’usuari/a (login) i una clau d'accés (password), amb els que l‘Usuari/a s’identificarà cada cop que vulgui participar.

Per accedir a una informació més detallada sobre l’abast dels tractaments que ASTRONAUTS efectua sobre les dades, es pot consultar la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Galetes (cookies) a www.cinesmart.pro.

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

ASTRONAUTS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis. Sempre que sigui raonablement possible ASTRONAUTS advertirà prèviament sobre les interrupcions del funcionament dels dits serveis. ASTRONAUTS tampoc garanteix la utilitat dels serveis que presta per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, particularment, tot i que de manera no exhaustiva, no garanteix que els Usuaris puguin efectivament utilitzar els dits serveis, accedir a les diferents pàgines que integren el LOC WEB, o aquelles des d’on es proveeixen els serveis , i/o l’accés a la APP.

El LLOC WEB i la APP estan creats i explotats tal i com han estat dissenyats; i ASTRONAUTS no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany i/o perjudici de qualsevol mena que se’n pogués derivar per la falta de disponibilitat o de la no-continuïtat de funcionament dels serveis que ofereix el LLOC WEB i/o la APP, el no-compliment amb les expectatives o necessitats concretes dels Usuaris, i en particular, tot i que de manera no exhaustiva: a les fallades en l’accés a les diferent pàgines del LLOC WEB i/o de la APP, o a altres pàgines des d’on es proveeixen els serveis, quan aquests problemes fossin deguts a motius aliens a la voluntat d’ASTRONAUTS.

ASTRONAUTS declina qualsevol responsabilitat per els danys i/o perjudicis de tota mena que se’n puguin derivar de reclamacions de tercers per drets d’autor i/o d’imatge.

Exclusió de garanties i de responsabilitats pels Continguts:

ASTRONAUTS no controla ni garanteix la absència de virus ni d‘altres elements en els Continguts, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels Usuaris (maquinari i programari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic dels Usuaris.

Malgrat l’esforç i interès d’ASTRONAUTS perquè la informació publicada en el LLOC WEB i/o la APP mantingui els més alts estàndards de qualitat, ASTRONAUTS no pot garantir la licitud, fiabilitat i utilitat de qualsevol tipus de Contingut subministrat i/o agregat pels Usuaris.

ASTRONAUTS declina qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de qualsevol mena i natura que poguessin ser deguts a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a l’abast, obtenció i/o accés als Continguts.

ASTRONAUTS no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts del seu LLOC WEB i/o de la APP, generats pels empleats d’ASTRONAUTS o pels Usuaris del LLOC WEB i/o de la APP, al publicar les seves opinions en el LLOC WEB i/o la APP.

Respecte dels enllaços externs:

El LLOC WEB i/o la APP poden incloure enllaços a altres llocs web que no pertanyen ni son controlats, editats o censurats per ASTRONAUTS, per tant ASTRONAUTS no assumeix cap responsabilitat per el contingut, polítiques de privacitat, o altres pràctiques d’aquests llocs webs aliens. La existència d’aquests enllaços en el LLOC WEB no presumeix la aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en aquests llocs webs externs, i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, ni dels serveis existents en els llocs webs enllaçats i que son aliens a aquest LLOC WEB i les seves responsabilitats.

8. PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ

Per qualsevol tipus de reclamació, qualsevol Usuari/a pot dirigir-se a l’adreça electrònica:

info@cinesmart.pro

9. SUSPENSIÓ DEL SERVEI

ASTRONAUTS podrà, sense que calgui un advertiment anticipat, retirar o suspendre el servei en qualsevol moment, i també procedir a la cancel·lació del compte d’aquells Usuaris sobre els que tingui sospites d’haver incorregut en un incompliment de les condicions establertes en el present Avis Legal, en la Política de Privacitat, en qualsevol text legal present o futur que sigui publicat per ASTRONAUTS, o que vulnerin la legalitat vigent.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions, l’ús del LLOC WEB i/o de la APP, de ASTRONAUTS, o de qualsevol altre servei actual o futur que sigui ofert per ASTRONAUTS, estan regits i seran interpretats d’acord amb les lleis del Regne d’Espanya. Per qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquests serveis, totes les parts es sotmetent expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur al que hi poguessin tindre dret.