Política de privacitat Cinesmart

En compliment del que està establert al article 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), Astronauts Consulting, SL amb NIF B65906943 (en endavant ASTRONAUTS), l’assabenta que les dades i imatges de caràcter personal que ens faciliti en el decurs de la seva navegació per el lloc web www.cinesmart.pro, (en endavant el WEBSITE), al descarregar i instal·lar una APP, i/o mitjançant l’emplenament de les dades sol·licitades als diferents formularis, tenen la finalitat de gestionar els serveis i la funcionalitat prevista i oferta, i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis oferts a través del WEBSITE o de la APP. Si vostè és un/a Usuari/a registrat/da, l’assabentem en aquest moment que les dades i imatges que ens faciliti s’empraran per millorar la seva experiència d’Usuari/a, i per poder oferir-li un servei òptim i de qualitat. Les seves dades s’afegiran a un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat d’ASTRONAUTS, que està inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos.

La resposta als formularis plantejats amb la finalitat de rebre informació dels serveis comercialitzats per ASTRONAUTS, i de qualsevol altre qüestionari que és pogués plantejar a futur, es totalment voluntària i potestativa. Tot i que, la negativa del/de la Usuari/a o client/a a facilitar determinades dades, podrà comportar l’impossibilitat de portar a terme, parcial o totalment, el servei ofert per ASTRONAUTS.

Tota la informació que sigui facilitada per l’Usuari/a mitjançant el registre, té que ser verídica. L’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes les dades que ens comuniqui com a conseqüència de l’emplenament de les dades dels formularis i/o qüestionaris, necessàries per a la subscripció als serveis. Igualment és responsabilitat de l’Usuari/a el manteniment de tota la informació facilitada a ASTRONAUTS permanentment actualitzada, de manera que en tot moment respongui a la situació real de l’Usuari/a. L’Usuari/a es l’únic/a responsable per les manifestacions falses o inexactes que realitzi, i dels perjudicis que pugui causar a ASTRONAUTS o a tercers, com a conseqüència de la informació facilitada.

ASTRONAUTS garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan son objecte de tractament, en la mesura en que té implantades les polítiques de tractament i les mesures de seguretat a què es refereix l’article 9 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que regula amb detall el Real Decreto 1720/2007 de 21 de desembre. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a ASTRONAUTS, eviten l’alteració, pèrdua, tractament, o l’ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal. En el cas que per subministrar-li els serveis contractats, o en cas que en el futur, comuniquen les seves dades a una tercera entitat, i/o sigui necessària una transferència internacional de dades cap a un país declarat per les autoritats de protecció de dades amb un nivell adient de protecció, l’Usuari/a dona el seu consentiment per la seva realització.

En el moment en que l’Usuari/a comuniqui que desitja donar-se de baixa del servei, ASTRONAUTS cancel·larà les seves dades existents la base de dades. En el cas que no procedeixi a donar-se de baixa, l’Usuari/a autoritza a que ASTRONAUTS conservi les seves dades el temps necessari per prestar-li adequadament els serveis i aconseguir les finalitats descrites. Sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a ASTRONAUTS mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça: info@cinesmart.pro, segons els termes i condicions previstos a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Real Decreto 1720/2007 de 21 de desembre.

ASTRONAUTS vol assabentar-lo expressament que el registre al WEBSITE i/o a la APP es voluntari i potestatiu.

Vostè al registrar-se ens assegura que es major de 14 anys i per tant té la edat legal necessària per fer-ho, en cas contrari queda assabentat en aquest moment que té prohibit el registre al WEBSITE i/o la APP, i la participació als concursos i sorteigs, excepte que obtingui l’autorització dels seus pares o tutors legals i ens trameti aquesta autorització juntament amb una fotocòpia del seu DNI i del del pare o tutor legal que signa l’autorització a l’adreça de correu electrònic: info@cinesmart.pro.

Per poder participar als jocs, concursos, sorteigs, promocions i altres serveis especials oferts per ASTRONAUTS és necessari que l’Usuari/a estigui registrat/da, i d’aquesta manera obtenir una identificació d’Usuari/a (login), i una clau d'accés (password), que l’Usuari/a emprarà per identificar-se cada cop que accedeixi per participar.

Quan una persona es registra emplenant el formulari, accepta les presents condicions de manera lliure, conscient, expressa i àmpliament informada, i essent coneixedor/a del fet que les seves dades i imatges de caràcter personal seran incorporades dins d’un fitxer de dades de caràcter personal, creat per ASTRONAUTS sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l’Usuari/a, treballs d’informació, investigació, estadística, comercialització, i la realització d’altres activitats promocionals i/o publicitàries tant de productes, serveis o activitats relacionades amb ASTRONAUTS, com d’altres tercers.

Si vostè es un/a Usuari/a registrat/da, ha de saber que les dades i imatges de caràcter personal que ens faciliti, s’empraran per millorar la seva experiència d’Usuari/a, i per poder oferir-li un servei òptim i de qualitat. Les seves dades podran esser comunicades a altres terceres entitats amb les que ASTRONAUTS pugui arribar a un futur acord, i que aquestes terceres entitats podran tractar les seves dades amb finalitats publicitàries, com pot ser l‘enviament de comunicacions comercials electròniques a la adreça de correu electrònic que ens ha facilitat al registrar-se. L’Usuari/a registrat/da dóna el seu consentiment perquè ASTRONAUTS pugui fer ús de les seves dades a fi i efecte de trametre-li informació, recomanacions, i/o publicitat d’ASTRONAUTS. També li podem fer arribar informació de forma periòdica mitjançant una Newsletter. En cas que no desitgi registrar-se, podrà participar als jocs i concursos com a convidat/da, tanmateix no podrà obtenir cap premi, sigui quina sigui la puntuació obtinguda.

Quan un/a Usuari/a decideix participar a qualsevol de les promocions, concursos i/o sorteigs, i resulta guanyador de qualsevol dels premis, tant si ha acceptat com si no rebre comunicacions comercials relatives a promocions i/o premis, l’Usuari/a accepta en aquest cas, rebre a la seva adreça de correu electrònic personal proporcionada al moment del emplenament del formulari de registre, i/o al seu telèfon mòbil, un missatge on se li podrà comunicar la seva condició de guanyador, el premi obtingut, la manera en que serà realitzat el lliurament o gaudi del premi, i la confirmació del procés de lliurament. Tot sense perjudici del que estigui establert a les bases particulars del propi concurs o promoció en concret. Al ensems, el guanyador autoritza a ASTRONAUTS a utilitzar la seva imatge i el seu nom i cognoms, amb la finalitat de promocionar a l’ Usuari/a com a guanyador/a del concurs o sorteig. L’Usuari/a guanyador/a autoritza a ASTRONAUTS per que pugui emprar la seva imatge i les seves dades personals amb la finalitat de realitzar funcions de promoció del concurs o sorteig en el que ha participat. Aquesta autorització no té un àmbit geogràfic determinat, en conseqüència ASTRONAUTS podrà fer-ne ús a tots els països del mon, sense limitació geogràfica de cap mena.

L’interessat/da podrà exercir els seus drets sobre el coneixement, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li és pròpia; i autoritza a que sigui incorporada al fitxer del que ASTRONAUTS n’és responsable i on pot adreçar-se per exercir els seus drets, i a que les seves dades i imatges siguin emprades per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat d’ASTRONAUTS i d’altres entitats relacionades (de manera no exhaustiva ni limitativa) amb els sectors de telecomunicacions, financers, oci i restauració, formació, gran consum, automoció, energia i altres empreses de serveis públics, i ONGs. Si vostè no desitja rebre comunicacions comercials d’ASTRONAUTS o de terceres entitats, pot accedir al seu perfil d’Usuari/a al lloc web www.cinesmart.pro, i activar/desactivar les opcions corresponents. Pel fet de registrar-se, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades. SI l’Usuari/a registrat/da no està d’acord amb les cessions de dades que es proposin, haurà d’abstenir-se de participar, en cada cas concret, en el servei, promoció o concurs de que es tracti. Les dades personals també podran ser comunicades a tercers en cas de fusió, adquisició, transmissió d’actius, i/o operacions societàries similars. Els tercers rebran en cada cas únicament la informació necessària pel desenvolupament de les seves respectives funcions i ASTRONAUTS vetllarà per transmetre i obligar a aquests tercers a guardar absoluta reserva sobre la informació personal rebuda, a protegir-la, i a observar la legislació aplicable d’acord amb les instruccions que rebin d’ASTRONAUTS. En el cas que per prestar els serveis compromesos sigui necessari efectuar una transferència internacional de dades, l’Usuari/a dona el seu consentiment per efectuar-ho.

L’assabentem que accedint a les xarxes socials i fent-se fan/seguidor-a/amic-ga de CINESMART o ASTRONAUTS, poden ser-nos subministrades determinades Dades de Caràcter Personal que seran objecte de tractament per part nostra i de les que ASTRONAUTS serà la responsable; vostè dona el seu consentiment a l’anteriorment dit tractament de les dades rebudes dins d’aquest context. La recollida i tractament automatitzat de les seves Dades Personals, té la finalitat de permetre la nostra comunicació a les xarxes socials, de tal manera que, per la pròpia característica de la plataforma o xarxa social concreta en cada cas, vostè dona el consentiment al tractament de les seves dades amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, incloent-hi l’enviament de comunicacions electròniques. En tot cas vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment amb una sol·licitud simple adreçada a info@cinesmart.pro.

ASTRONAUTS l’assabenta que no té cap control sobre el fitxer de dades que és titularitat de les xarxes socials de les quals vostè pot també ser-ne Usuari/a, li recomanem que llegeixi atentament les respectives polítiques de privacitat. Tanmateix l’assabentem que Internet no es una font d’accés públic de dades, per tant ASTRONAUTS queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que pugui efectuar l’Usuari/a pel seu propi compte.

Vostè podrà accedir al servei mitjançant plataformes de tercers com Facebook, però en cap cas ASTRONAUTS guardarà les credencials personals d’aquest serveis oferts per tercers. Li informem que en el cas que accedeixi als nostres serveis mitjançant Facebook, aquesta xarxa social ens comunica les següents dades:

ASTRONAUTS garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal rebudes per aquest mitjà quan son tractats, en la mesura en que té implantades les polítiques de tractament i les mesures de seguretat a las que fa referència l’article 9 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de desembre relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i regulat amb detall al Real Decreto 1720/2007 del 21 de desembre. Les polítiques de tractament i seguretat implantades a ASTRONAUTS eviten l’alteració, pèrdua, tractament, i ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal. En cas que en el futur comuniquéssim les seves dades a una tercera entitat, o bé, per prestar-li els serveis contractats, fos necessària una transferència internacional de dades a un país declarat per les autoritats de protecció de dades amb un nivell adequat de protecció, vostè ens atorga el seu consentiment per realitzar-ho.

En el moment en que vostè en comuniqui el seu desig de donar-se de baixa del servei, cancel·larem les seves dades a la nostra base de dades. En cas que no es doni de baixa del servei, vostè ens autoritza a que ASTRONAUTS conservi les seves dades de caràcter personal el temps que sigui necessari per prestar-li els serveis de forma adequada i acomplir les finalitats descrites. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a ASTRONAUTS mitjançant un missatge de correu electrònic a: info@cinesmart.pro, en els termes i condicions previstes a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de desembre relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Real Decreto 1720/2007 del 21 de desembre.

Tota la informació que sigui facilitada per l’Usuari/a mitjançant el registre, ha de ser verídica. L’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes les dades que ens comuniqui com a conseqüència de l’emplenament de les dades dels formularis i/o qüestionaris, necessàries per a la subscripció als serveis. Igualment és responsabilitat de l’Usuari/a el manteniment de tota la informació facilitada a ASTRONAUTS permanentment actualitzada, de manera que en tot moment respongui a la situació real de l’Usuari/a. L’Usuari/a serà l’únic responsable per les manifestacions falses o inexactes que realitzi, i dels perjudicis que pugui causar a ASTRONAUTS o a tercers, com a conseqüència de la informació facilitada.

Respecte dels Usuaris NO registrats, però participant als concursos de forma anònima com a convidats, ASTRONAUTS tindrà accés a les dades tècniques del dispositiu següents: idioma, model, sistema operatiu i resolució de la pantalla. Si fos cas que, en el futur, l’Usuari/a decidís registrar-se a la plataforma, sàpiga que podrem relacionar les dades del nou registre amb les dades tècniques que ja tinguem adquirides anteriorment.

Respecte dels Usuaris registrats i concretament en relació als seus smartphones, tauletes o altres dispositius on pogués ser instal·lada la APP CINESMART, els permisos als que l’aplicació creada per ASTRONAUTS té accés son els següents:

Preguem que comuniqui de forma immediata a ASTRONAUTS, qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, a fi de que les dades esmentades responguin de forma verídica a la seva situació personal en tot moment.